جستجو کردن

تغذیه شانه با توجه به شانه مصرفی و نیاز مصرف کننده به سه حالت امکان پذیر میباشد.

1_تغذیه دستی:

در این حالت کاربر شانه ها و یا ظروف مورد نظر را دستی و یکی یکی در دستگاه قرار میدهد.

2_تغذیه توسط آسانسور شانه:

در این حالت یک آسانسور شانه با جهت بالا به پایین با ظرفیت 10 شانه این امکان را به کاربر میدهد تا شانه ها را در درون آسانسور قرار دهد که نسبت به حالت قبل کاربر فرصت بیشتری برای تغذیه شانه دارد.

 

 

 

دستگاه تغذیه شانه توسط آسانسور شانه
دستگاه تغذیه شانه توسط آسانسور شانه

3_تغذیه توسط ربات دنیستر شانه:

ربات دنیستر شانه ،برای شانه های تلقی مورد استفاده قرار میگیرد که کاربر با قرار دادن دسته های ظروف مورد نظر در مخزن ربات، بقیه مراحل شانه گذاری را به ربات محول میکند که ربات پس از جدا سازی ظروف ، آنها را یکی یکی وارد دستگاه میکند که در این حالت کاربر زمان بسیار کمتری را صرف شانه گذاری میکند.

 

ربات دنیستر شانه
ربات دنیستر شانه